Gentofte - Strandvejen 196..........Webmaster: Dines BogøGentofte: Generelt .... Dines Bogø .... Strandvejen: Generelt


Dines Bogø Dines Bogø
5. august 2020. Villaen er tilbageført til et tidligere mere præsentabelt ydre. Nu navngivet "VILLA AUGUSTA".Dines Bogø Dines Bogø Dines Bogø
Bygningen set fra Strandvejen. (Foto fra 2003: Dines Bogø). Indgangspartiet. (Foto udlånt af Ingelise Juul Høegen). Grundtegning af bygningen.MYTE ELLER KENDSGERNING
Efter besættelsen opstod der det rygte, at tyskerne havde lavet en tunnel under Strandvejen mellem "Rydhave" over for og Strandvejen 196. Livvagterne skulle kunne komme Dr. Bests og familien til undsætning via tunnel, hvis "Rydhave" var blevet omringet og under angreb.LIVVAGT FOR DR. BEST
På Strandvejen 196 havde Dr. Werner Bests personlige livvagter kvarter fra primo 1944. En såkaldt "Begleitkommando" bestående af 12 civilklædte tyske vagter samt en leder. Livvagterne var udstyret med maskinpistoler.

Ejendommen blev primo 1944 købt af Det tyske Gesandtskab og umiddelbart efter begyndte et kendt dansk entreprenørfirma at opføre en tilbygning.

Regirungsdirektor Dr. Stalmann havde den 28. januar 1944 meddelt Udenrigsministeriet, at man ønskede den pågældende villa stillet til rådighed.

Tyskerne oplyste samtidig, at villaen skulle bruges til indkvartering af en livvagt for Dr. Best bestående af 12 mand samt en leder.

Strandvejen 196 - Dines Bogø
Som man kan se i skødet var ejendommen allerede overdraget til tyskerne 28. januar 1944.

Den vestlige og ret store del af ejendommen er opført af Værnemagten i 1944.

Tilbygningen blev en del af "kasernen". Gentofte Kommunes bygningsmyndigheder meddelte, at man ikke kunne godkende byggeriet, da tilbygningen ikke opfyldte gældende bestemmelser. Bl.a. lå ejendommen for tæt på nordskel og kælderen var for dyb i forhold til de lokale bestemmelser (hensyn til nærliggende Øresund).

Gentagne klager fra naboen mod nord over byggeriet hjalp selvfølgelig intet i 1944.

Den østlige del af villaen er opført i 1880 tæt ved den daværende Øresundskyst. Under denne del, der nu ligger ud til Kystvejen, er der krybekælder.

I nybygningens vestlige del ud mod Strandvejen blev der indrettet 7 værelser i to etager, samt kælder og en garage med indkørsel fra syd.BEFRIELSEN
I en del måneder efter befrielsen disponerede modstandsbevægelsen (repræsenteret af Centralkommandoen) over ejendommen.

På et tidspunkt deltog 36 modstandsfolk i bevogtningen af Dr. Best, hans familie og stab i "Villa Rydhave" over for. En del af mandskabet var indkvarteret i den tidl. tyske kasernebygning.

Andre dele af vagtstyrken var indkvarteret i Skovshoved Roklub og senere på Skovshoved Hotel.

I slutningen af efteråret 1945 disponerede modstandsbevægelsen, Afsnit 2 stadig over villaen på Strandvejen 196.

Dines Bogø
Fra kasernen i nr. 196 var der direkte telefonlinier til Ludvig Panckes villa i nr. 190 og Werner Bests villa i nr. 259.ULOVLIG TILBYGNING
Den danske Stat kom fra 1945 til at stå som ejer af ejendommen og den tidligere ejer fik tilbudt, at han kunne tilbagekøbe sin ejendom mod at nedrive eller lovliggøre alle nybygninger på grunden.

Den københavnske arkitekt, der havde tegnet tilbygningen for "Der Bevollmächtigste des Reiches in Dänemark" faldt i unåde fra maj 1945 og Gentofte Kommune amodede ham om ikke fremover, at indsende tegninger til kommunen.

Dines Bogø - Strandvejen 196, Charlottenlund
Efter Befrielsen blev alle tysk-beslaglagte eller opkøbte ejendomme vurderet. Skulle handlen annuleres, skulle ejer betale fortjeneste tilbage. Kunne ejer få sin ejendom tilbage o.s.v. Årsag til at man skriver, at briterne evt. vil overtage ejendommen er, at en britisk officerer var flyttet ind i Villa Rydhave lige over for på den andern side af Strandvejen.

I 1948 havde naboen mod nord hørt, at der skulle indrettet fødeklink i ejendommen og dette medvirkede bestemt ikke til, at naboen ændrede sin holdning til det ulovlige byggeri.

Den tidligere ejer af nr. 196, grosserer I.C. Jensen, genkøbte ejendommen for 90.000 kr. i slutningen af 1948.

Fru Lizzie Høegen købte Strandvejen 196 med det ældre hus og den nye tilbygning primo 1949. Gentofte Kommune fastholdt, at ulovligt byggeri skulle lovliggøres eller nedrives. Den nye ejer var bekendt med alle restriktionerne ved købet. Fru Lizzie Høegen boede i ejendommen til sin død i 1995, hvorefter arvingerne solgte ejendommen.

Dines Bogø Dines Bogø
Nordsiden af huset med nedgang til kælderen under den tyskbygggede del. (Fotos er udlånt af Ingelise Juul Høegen).

Dines Bogø Dines Bogø
Udsigt mod vest. I baggrunden familien Schous ejendom "Højstrup", Strandvejen 257. (Fotos er udlånt af Ingelise Juul Høegen).

Dines Bogø
Naboen mod syd Strandvejen 194J er den tidligere pornerbolig til den nu nedrevne ejendom "Egenæs". (Foto er udlånt af Ingelise Juul Høegen).

Dines Bogø
Den oprindelige have mod øst ud mod nuværende Kystvej. (Fotos er udlånt af Ingelise Juul Høegen).Dines Bogø
1944. Strandvejen 196 set fra syd med den nye kaserneagtige tyske tilbygning.

Dines Bogø
April 2009. Strandvejen 196 set fra syd.

Dines Bogø Dines Bogø
Februar 1944. Den tyske tilbygning på Strandvejen 196. 1. sal, stueetage og kælder. I den første plan fra januar 1944 havde arkitekten anbragt tilbygning direkte i nordskellet, men i dette ene tilfælde hjalp naboens klager.

Dines Bogø
April 2009. Set fra Kystvejen. I forgrunden Strandvejen 196, hvor Dr. Werner Bests tyske livvagt havde kvarter 1944-1945. I bagrunden "Rydhave", hvor den tyske rigsbefuldmægtigede Dr. Best boede fra slutningen af 1942 til 21. maj 1945.EN MEGET OMTALT EJER

Historikeren Esben Brage har samlet oplysninger om en af de tidligere ejere:

Direktør Harald Skovby Plum (1891-1929) ejede Strandvejen 196 fra 1917 til 1929. Huset hed "Fortuna" og Plum brugte det som et sommerresidens med udgangspunkt for sejlture med de både han ejede gennem årene. Ejgin I og Willemoes, Ejgin II og Sunshine, der på det tidspunkt var nordens største sejlbåd på 150 tons og fast en 10-12 mands besætning, der bestod af engelske marinere, som havde været med i 1. verdenskrig endvidere depechebåden med den efter tiden uhørte motorkraft på 150 Hk.

Strandvejen 196 som Harald Plum erhvervede i 1917 var oprindelig Prinsesse Augustas gamle Thepavillion.

I løbet af foråret 1917 ombyggede Harald Plum Thepavillionen som han kaldte den "Lysthuset". Han fortæller, at stedet var vel kendt af alle hans venner, der kom den vej om, når de havde lovet at ledsage ham på de mange sommersejladser. Navnet "Lysthuset" havde måske en dobbeltbetydning, da Harald Plum var orienteret mod sit eget køn, hvilket han ikke lagde skjul på.

Dines Bogø
1929. "Fortuna", Strandvejen 196 gengivet i William Hastes bog "Strandvejen". I forgrunden badebroen ved daværende Øresundskyst. I dag en del af haven. Tegningen er udført fra et sted, hvor nuværende vestlige cykelsti ligger på Kystvejen.

Historikeren Esben Brage oplyser at bygningen oprindelig skulle have været prinsesse Augustas thepavillion. I bogen "Strandvejen før og nu" kan man læse, at prinsesse Augusta af Hessen var gift med baron Carl Frederik Blixen-Finecke. De boede i "Villa Strandslottet", der lå lidt nordligere på Skodsborg Strandvej ud for Skovshovedvej.

Brage oplyser videre, at avisartikler fra december 1929 omtaler ejendomen "Lysthuset", som moderne, med seks værelser og med indlagt centralvarme. Ved auktionen i 1929 købte Harald også indbo med møbler, kostbare malerier, tæpper og porcelæn. Der var bl.a. et 18 personer Kgl. porcelænstel. Med i købet var også en motorbåd og en kajak.


Strandvejen 196 er blevet om- og tilbygget mange gange. Tegninger fra 1886 og 1931. Tårn og spir blev dog tilsyneladende kun udført på papiret.TIDLIGERE EJERE
Øvrige ejere og lejere (ikke komplet oversigt og årstal er ca. årstal):
1858: Prinsesse Augusta af Hessen.
1886: Skorstenfejermester Poulsen.
1916: Læge L. Frankel.
1917: Direktør Harald Plum.
1929: Murermester Harild, Lyngby.
1931: Blikkenslagermester William Jensen.
1936: Blikkenslagermester William Jensen. Lejer skibsreder Bergesen.
1936: Gentofte Kommune. Lejer skibsreder Bergesen.
1942: Direktør Aage From og enkefru Laurs efter fængselsinspektør From.
1943: Grosserer J.C. Jensen.
1944: Det tyske Gesandtskab.
1945: Den Danske Stat.
1948: Grosserer J.C. Jensen.
1949: Lizzie Høegen.
1995: Lene Høj.

Tilsyneladende disponerer en af Harald Plums mange venner, maleren Niels Hansen (1880-1946), over villaen nogle år før Plums død i 1929.

Ejer i 1930 er tømrermester skriver William Haste? Da Det tyske Gesandtskab køber ejendomen ved årsskiftet 1943/1944 er ejer grosserer I.C. Jensen.


Link til "Flammen og Citronen"