Tunnel under Amalienborg 1944-1945 Bogø Webmaster: Dines BogøAmalienborg: Generelt ... Dines Bogø ... Artikel om projektet ... Dines Bogø ... Omtalt i ældre tid Omtalt i nyere tid


Den mest kendte Tunnel
Modstandsbevægelsen fik via Tom Søndergaard (kendt fra sabotagen mod Forum) i Sverige underretning om, at tyskerne evt. ville tage kongefamilien som gidsler.

Kaptajn i Livgarden Troels Branner og kammerherre Bardenfleth tog initiativ til sikring af kongefamilien. Palæernes forvalter, kaptajn Schlichtkrull var indviet i planen.

Det blev besluttet at bygge en underjordisk tunnel fra Residenspalæet under Frederiksgade til Dronningens Ridehus i Det Bernstorffske Palæ således at kongen og familien kunne bringes i sikkerhed ved et evt. tysk angreb.

Ved Sorgenfri havde modstandsgruppen Lysglimt udarbejdet planer for evakuering af Prins Knud og familien i tilfælde af et tysk angreb. Planerne dækkede senere også et tænkt angreb fra evt. "kommunistiske befriere".

I begyndelsen af november 1944 var forberedelserne truffet og selve arbejdet startede den 21. november 1944.

Højgaard & Schultz havde leverede 17 stk. 144 cm centrifugalstøbte jernbetonrør, hver på 175 cm. Rør blev afleveret i Frederiksgade få meter fra de lejligheder, som Den tyske Kriegsmarine disponerede over. (Marinehovedkvarteret lå i Hotel Phoenix i Bredgade).

Ingeniørfirmaet Kølle & Mølgaard var rådgivende ingeniører og de søgte hjælp hos civilingeniør C.T. Winkel, der løste den vanskelige opgave med at presse ialt 23 jernbetonrør ca. 30 meter gennem jorden.

Murermester Gulløv, tømrermester Hinsch og maskinmester Reimer Jensen løste hver deres opgaver.

Fem ældre gardere under ledelse af Gulløvs formand Niels Jensen udførte selve arbejdet.Arbejdet blev i starten udført med maskinkraft, men støjen var for kraftig. Arbejdet blev forsinket, da man stødte på flydesand og grundvand trængte ind i tunnelen. Der blev arbejdet 16-18 timer dagligt i over 100 dage.

Man måtte ofte stoppe, da støj fra gravearbejde og grundvandpumpe, vakte for meget opmærksomhed.

Efter krigen har der været talt om, hvor meget tyskerne kendte til anlæg af den tunnel.Amalienborg Tunnel 1944/45 - Dines Bogø
Det fremgår ikke præcist af kilderne, hvordan man kom fra Ridehuset. Men aftalen var, at der skal holde en ambulance fra Zone-Redningskorpset i gården bag Bredgade nr. 28. Af sikkerhedsmæsssige grunde var der under krigen lavet "murgennembrydning" i alle ejendomme. Man kunne evt. via kældre komme videre til naboejendomme. Dette skulle bruges, hvis hovedtrappe og andre udgange i ens ejendom var blevet blokeret efter et luftangreb.Den 26. februar 1945 var tunnelarbejdet færdigt og man påbegyndte træning i, at transportere en båre fra Residenspalæet gennem den etablerede tunnel. Via forsikringsselskabets Balticas baggård og kældre kunne man komme videre væk fra Amalienborg.

Kongens livlæge dr. Fenger inspicerede flugtvejen i marst 1945 og samtidig fik kongen orientering om det arbejde, der var udført.Dines Bogø Dines Bogø Dines Bogø
Planen gik ud på, at Zone-Redningskorpset på et givet signal skulle stille med en ambulance i gården Bredgade 28. Derfra skulle Chr. X køres til et lejlighed i Stockholmsgade eller til et aftalt skjulested på København Amtssygehus i Gentofte. Evt. kunne der laves aftale om afhentning i Odd Fellow Palæets garage, Bredgade 28. Via allerede etablerede murgennembrydninger i kældre var der adgang til naboejendomme.

Amalienborg - Gentofte Hospital - Dines Bogø
Midt i billede af Gentofte Amtssygehus øverst bag vandtårnet skimtes en villa. Der var her kongen evt. skulle have være skjul en periode.

Villa Ledrebrog Alle - Gentofte Hospital - Dines Bogø
Professor og overkirug Hans Wulffs embedsbolig (opført 1938) på Ledreborg Allé 34. Her skulle Kong Christian X og Dronning Alexandrine opholde sig midlertidigt. De skulle kaldes: Grosserer Bodenhoff og frue. Genboen Afdelingschef Sven Lauritsen på Anemonevej 48 var til rådighed som reserve.

Villa Ledrebrog Alle 34 - Gentofte Hospital - Dines Bogø
For at komme fra hospitalets område over plankeværket til villahaven, skulle der anvendes fire stiger.Tunnelen eksisterer stadig delvis under Frederiksgade, men den er i dag afspærret og fyldt med vand, bl.a. fordi området ligger nær den gamle strandlinie.

Amalienborg tunnel - Dines Bogø
I 1945 besøgte kammersanger Lauritz Melchior tunnelanlægget. Her ved opgangen i Ridehuset.

Danmarks Radio ønskede i juli 2009 at lave en udsendelse om Amalienborg i serien "Underjordiske anlæg i Danmark", men droppede projektet pga ovennævnte.Den mindre kendte Tunnel


Der var også etableret en forbindelse fra Residenspalæet og Kronprinsens palæ til en stor kloakledning, der lå i Amaliegade. Denne havde forbindelse til Fredericiagade o.s.v.