Sankt Elisabeth Hospital.... dines bogø .....Webmaster: Dines Bogø


Dines Bogø fortæller om et historisk hospital på Amager


Artikel bragt i Amager Bladet 25. oktober 2011
Artikler: Generelt Dines Bogø


Dines Bogø
Det nyopførte hospital på Hans Bogbinders Allé 3 i Sundby. Bemærk navnet over hovedindgangen.

Dines Bogø
I 1901 blev sporvognslinje 2 videreført til den nye endestation "Sundby Remise" ved Parmagade. Bag hospitalet ses daværende Skt. Annæ Kirke (1903-1935) og ved Amagerbrogade ejendommen med Sønderbro apotek. (Jørgen Aamand. Postkort fra omkring 1909).

I et skrift fra 1926 om Sundby bliver Sct. Elisabeths Hospital hyldet. På det tidspunkt var der knyttet 28 søstre til hospitalet ud over det øvrige personale. Man skrev:

"Det statelige hospital på Hans Bogbinders Allé er et symbol på Sundbys udvikling. Indretningen er fuldt på højde med den moderne medicins og kirurgis krav. Hospitalet råder over en røntgenafdeling, laboratorium og badefaciliteter".

Arkitekt Emil Gustav Vilhelm Jørgensen tegnede hospitalet og indvielsen fandt sted 30. oktober 1905 under overværelse af prinsesse Marie af Orleans (1865-1909). Svigerinde til Frederik d. 8 og mor til Prins Aksel.

Dines Bogø
Grunden på Hans Bogbinders Allé var ikke stor nok til et hospital og man opkøbte derfor fra begyndelsen et jordareal op mod Prinsesse Christines Vej. (Jørgen Aamand. Postkort ca. 1914).

Hospitalet i nationalromantisk stil, røde mursten med anvendelse af granit og kalksten, bestod fra begyndelsen af en hovedfløj og en sidefløj beliggende på Hans Bogbinders Allé 3. Området, der er etableret i slutningen af 1800-tallet, kaldes "Eberts Villaby". Vejnavne i "Eberts Villaby" har tilknytning til 1500-tallet, Kong Chr. II m.v. Hans Bogbinder var borgmester i København og tilknyttet kongen.

Lige over for hospitalet havde den katolske orden i 1903 opført Sankt Annæ Kirke og naboen mod øst er Sønderbro Apotek opført i 1904. Hospitalets arkitekt Emil Jørgensen (1858-1942) tegnede også kirke og apotek.

I 1904, hvor man påbegyndte opførelsen af hospitalet, anlagde Københavns Kommune Amager Boulevard. Samme år åbnede busruten mellem Dragør og den nyopførte Sundby Remise ved linje 2's endestation, tæt ved hospitalet.

Dines Bogø
Helt til venstre ses den østlige del af hovedfløjen opført 1924. Til højre Skt. Annæ Kirke opført 1903, der i 1938 blev erstattet af den nuværende større kirke tegnet af arkitekt Svend Risom. (Jørgen Aamand. Postkort ca. 1934).

Dines Bogø
Til højre ses hospitalets østlige del, opført 1924. (Jørgen Aamand. Postkort ca. 1937).

I 1924 blev hospitalet udvidet med en ny fløj, så sengepladser blev mere end fordoblet til nu 150 og hospitalet blev desuden udstyret med en moderne stor elevator. Over porten er der opsat en statue af Den hellige Elisabeth, den milde landsgrevinde "Elisabeth af Thüringen", der levede i begyndelsen af 1200-tallet. Elisabeth er værnehelgen for Sankt Elisabeth Søstrenes nonneorden "Elisabethiner-Søstrene", der drev hospitalet i 65 år.

I forbindelse med hospitalets 25 års jubilæum i 1930 gav Ny Carlsbergfonden søstrene den gave, at man lod kunstneren Jais Nielsen (1885-1961) bemale hele hospitalets hall (3 etager) med scener fra den hellige Elisabeths liv og virke. Fresko-malerierne er fredet.

Dines Bogø Dines Bogø Dines Bogø
Ny Carlsbergfonden betalte i 1930 kunstneren Jais Nielsens fresko-malerier på hovedtrappen. Scener fra den hellige Elisabeths liv og virke. Fresko-malerierne på hovedtrappen er fredet. (Foto: Ole Winther).

I 1939 omtales hospitalet på denne måde: "Blandt de mere menneskekærlige institutioner, Sankt Elisebethsøstrene indenfor den katolske menighed har oprettet, er Sct. Elisabeth Søstrenes Hospital et af de betydeligste. Søster M. Gennadina er forstanderinde.

Dines Bogø
Over den gamle hovedindgang står der "Amager Hospital". Hvad står der næste år? (Foto sept. 2011: Ole Winther).

Pr. 1. april 1970 overtog Københavns Amt hospitalet, der i det efterfølgende årti blev udbygget og moderniseret.

Den oprindelige vestre sidefløj er blevet udvidet og mellem de to fløje er der opført en ny fløj, hvor bl.a. den nu nedlagte skadestue lå.

1. januar 1995 blev Hovedstadens Sygehusfællesskab "H:S" oprettet. Lidt over to år efter sammenlagde man det kommunale hospital på Italiensvej og amtets hospital på Hans Bogbinders Allé til "Amager Hospital".

Så "Elisabeth", som beboerne på Amager fortsat benævner nonnernes gamle hospitalsbygninger, kom nu til at hedde:

Hovedstadens Sygehusfællesskab, Amager Hospital på Hans Bogbinders Allé.

De to hospitaler "Sundby" og "Elisabeth" blev drevet i fællesskab af Kbh. Kommune og Kbh. Amt.

Dines Bogø
Stakit og vejtræer er fjernet, men facaden ud mod Hans Bogbinders Allé er ikke ændret meget siden 1924. (Foto sept. 2011: Ole Winther).

Amager Hospital blev 1. januar 2007 en del af Region Hovedstaden og det blev besluttet året efter, at bygningerne på Hans Bogbinders Allé gradvis skulle overgå til anden anvendelse end egentlig hospital. Der skulle være sundhedshus med hjemmepleje, sygeplejeklinik, træningscenter, sundhedspleje, familielæger, fysioterapeuter og speciallæger. Københavns Kommune og private kunne leje sig ind.

I 2010 besluttede Region Hovedstaden at samle alle hospitalsfunktioner på Italiensvej og sælge/udleje "Elisabeth".

I midten af 2011 har Amager Hospital fortsat enkelte afdelinger i bygningerne. Private har lejet sig ind og Københavns Kommune har bl.a. etableret træningscenter, forebyggelsescenter og alkoholrådgivning i bygningerne.

Imidlertid er det blevet besluttet at sammenlægge Hvidovre og Amager hospitaler pr. 1. januar 2012, og det er nok tvivlsomt, om der derefter bliver egentlige hospitalsfunktioner på Hans Bogbinders Allé.